Du er her: Hjem > Udfordringen > Praktisk info > SEJLADSBESTEMMELSER Silverrudder - Challenge of the sea 2017
English

SEJLADSBESTEMMELSER Silverrudder - Challenge of the sea 2017

OBS! Sejladskomiteen forbeholder sig ret til at ændre disse sejladsbestemmelser indtil dagen før registrering.

1. SKIPPERMØDE
Skippermøde vil blive afholdt på engelsk i Meeting Point torsdag d. 21. september kl. 17.00.

2. REGLER 
Sejladsen er underlagt statutter og sikkerhedsregler for Silverrudder Challenge samt De Internationale søvejsregler (COLREGS) med de særlige regler for besejling af visse danske farvande.

Alle trafikseparationer skal respekteres i overensstemmelse med regel 10 i COLREGS.
Overtrædelse af ovenstående regler og regulativer medfører diskvalifikation.
Sejlerne anmodes om at vise hensyn til erhvervstrafikken samt over for øvrige deltagere i sejladsen.
Især vil der blive behov for at udvise særligt hensyn i forbindelse med starterne og om natten. 

Nærværende sejladsbestemmelser og tilhørende statutter for Silverrudder Challenge of the Sea vil foreligge i udgaver på engelsk, tysk og dansk. I eventuelle tvivlstilfælde/uoverensstemmelser mellem udgaverne, vil den engelske version være gældende frem for nogen anden.

2.1. BRUG AF MOTOR
Motor og andet maskineri som generatorer o.l., som kan forveksles med brug af motor, skal være stoppet fra ens klarsignal er givet (4 minutter før aktuel start) til mållinjen er passeret.

Motor må dog anvendes for at hjælpe en person eller et andet fartøj, der er i fare eller nød.
Umiddelbart efter assistancen skal hændelsen indberettes telefonisk til Sikkerhedsledelsen på tlf.: +45/30690951 eller +45/30894783. Senest 1 time efter måltagning skal dette endvidere indberettes på skema, som kan afhentes og afleveres i bureau i Meeting Point.
Rettidigt indleverede og godkendte skemaer vil blive opslået på den officielle opslagstavle til orientering for øvrige deltagere.

2.2 Lanterner
Alle deltagende både skal føre navigationslys i overensstemmelse med COLREGS. Fartøjer der ikke viser navigationslys som foreskrevet vil blive diskvalificeret.

Både hvis lanterner fejler i løbet af sejladsen skal øjeblikkelig udgå af sejladsen og kontakte Sikkerhedsledelsen på +45/30690951 eller +45/30894783.

3. AFVISNING
Svendborg Amatør Sejlklub forbeholder sig ret til at afvise et fartøj, som ikke skønnes egnet til sejladsen. 

4. MEDDELELSER
Meddelelser til deltagerne om ændringer i sejladsbestemmelserne vil blive opslået på den officielle opslagstavle i Meeting Point senest fredag den 22. september kl. 07.00.

Vigtige meddelelser i forbindelse med starter vil blive annonceret via VHF kanal 72.

5. BANEN
Banen er Fyn Rundt. Sejlretningen offentliggøres på skippermødet torsdag den 21. september og umiddelbart efter opslås det på den officielle opslagstavle i Meeting Point.
Der er ikke - udover start og mållinjen - indlagt særlige mærker, som skal passeres på en forlangt side i banen.

5.1. STARTLINJE
Mellem gul bøje fikseret ved dommertårn på Svendborg Lystbådehavn og gul bøje fikseret på stenmole i Vindeby Havn.

5.2. MÅLLINJE
Som startlinje.

5.3. BANESIGNAL
Vises rødt flag holdes Fyn om bagbord; vises grønt flag holdes Fyn om styrbord.

5.4. AFKORTNING
Banen vil ikke blive afkortet.

6. DOMMERTÅRN OG SIGNALSTATION
Dommertårnet med signalmast er placeret på ydermolen i Svendborg Lystbådehavn.

7. STARTPROCEDURE
Startdato er fredag den 22. september. Alle tider er lokal tid. Nedtælling for alle starter vil blive transmitteret via VHF kanal 72.

7.1. start: Kølbåde Mini

 • Kl. 09.55 – Varselsignal: Talstander 1 hejses ledsaget af 1 lydsignal
 • Kl. 09.56 – Klarsignal: Signalflag P hejses ledsaget af 1 lydsignal
 • Kl. 09.59 – Ét-minut signal: Signalflag P nedhales ledsaget af 1 langt lydsignal
 • Kl. 10.00 – Startsignal: Talstander 1 nedhales ledsaget af 1 lydsignal

7.2. start: Kølbåde Small

 • Kl. 10.25 – Varselsignal: Talstander 2 hejses ledsaget af 1 lydsignal
 • Kl. 10.26 – Klarsignal: Signalflag P hejses ledsaget af 1 lydsignal
 • Kl. 10.29 – Ét-minut signal: Signalflag P nedhales ledsaget af 1 langt lydsignal
 • Kl. 10.30 – Startsignal: Talstander 2 nedhales ledsaget af 1 lydsignal

7.3. start: Kølbåde Medium

 • Kl. 10.55 – Varselsignal: Talstander 3 hejses ledsaget af 1 lydsignal
 • Kl. 10.56 – Klarsignal: Signalflag P hejses ledsaget af 1 lydsignal
 • Kl. 10.59 – Ét-minut signal: Signalflag P nedhales ledsaget af 1 langt lydsignal
 • Kl. 11.00 – Startsignal: Talstander 3 nedhales ledsaget af 1 lydsignal

7.4. start: Kølbåde Large

 • Kl. 11.25 – Varselsignal: Talstander 4 hejses ledsaget af 1 lydsignal
 • Kl. 11.26 – Klarsignal: Signalflag P hejses ledsaget af 1 lydsignal
 • Kl. 11.29 – Ét- minut signal: Signalflag P nedhales ledsaget af 1 langt lydsignal
 • Kl. 11.30 – Startsignal: Talstander 4 nedhales ledsaget af 1 lydsignal

7.5. start: Kølbåde Ekstra Large

 • Kl. 11.55 – Varselsignal: Talstander 5 hejses ledsaget af 1 lydsignal
 • Kl. 11.56 – Klarsignal: Signalflag P hejses ledsaget af 1 lydsignal
 • Kl. 11.59 – Ét- minut signal: Signalflag P nedhales ledsaget af 1 langt lydsignal
 • Kl. 12.00 – Startsignal: Talstander 5 nedhales ledsaget af 1 lydsignal

7.6. start: Flerskrogsbåde Small

 • Kl. 12.25 – Varselsignal: Talstander 6 hejses ledsaget af 1 lydsignal
 • Kl. 12.26 – Klarsignal: Signalflag P hejses ledsaget af 1 lydsignal
 • Kl. 12.29 – Ét- minut signal: Signalflag P nedhales ledsaget af 1 langt lydsignal
 • Kl. 12.30 – Startsignal: Talstander 6 nedhales ledsaget af 1 lydsignal

7.7. start: Flerskrogsbåde Large

 • Kl. 12.55 – Varselsignal: Talstander 7 hejses ledsaget af 1 lydsignal
 • Kl. 12.56 – Klarsignal: Signalflag P hejses ledsaget af 1 lydsignal
 • Kl. 12.59 – Ét- minut signal: Signalflag P nedhales ledsaget af 1 langt lydsignal
 • Kl. 13.00 – Startsignal: Talstander 7 nedhales ledsaget af 1 lydsignal

Hvis antallet af deltagere i de enkelte kategorier er større end Sejladsledelsen finder sikkert at starte, har de ret til at dele en kategori i to eller flere starter. Det vil fremgå af løbslisterne hvilken start den enkelte båd er placeret i.

OBS! Har en båd ikke passeret startlinjen korrekt senest 60 minutter efter sejladsens sidste starts startsignal, betragtes båden som IKKE startet.

8. Udsættelse
Før et startsignal, kan sejladsledelsen udsætte ikke startede starter. Signalflag AP (svarstander) hejses sammen med afgivelse af 2 lydsignaler. Udsættelsen vil blive annonceret via VHF kanal 72.
Alternativt kan signalflag AP over talstander hejses og angiver derved minimum tidsramme i timer for udsættelsen.

Udsættelse ophører: Når AP nedhales sammen med afgivelse af et lydsignal, vil varselssignal afgives 5 minutter senere. Udsættelsen ophør vil annonceres via VHF kanal 72. Når udsættelsen er ophørt vil starter afvikles i samme orden som beskrevet i punkt 7. STARTPROCEDURE.

Hvis udsættelse iværksættes på startdagen fredag morgen tidligt, hejses tillige AP over talstander, der angiver minimum tidsramme i timer for udsættelse, ved havnekontoret i Svendborg Trafikhavn.

9. FOR TIDLIG START
Der vil ikke blive tilbagekaldelse. Hvis nogen del af bådes skrog, mandskab eller udstyr er på banesiden af startlinjen pålægges en tidsstraf på minimum 30 min. Ingen både må vende og foretage omstart ved at returnere over startlinjen.

10. TIDSBEGRÆNSNING
Der er fastsat en tidsbegrænsning for fuldførelse til søndag den 24. september 2017 kl. 13.00. 

11. PROTESTER
Protester mellem både og protester mod overtrædelse af Silverrudder Challenge statutter og herværende sejladsbestemmelser skal tilkendegives som foreskrevet i World Sailing’s kapsejladsregler 2017-2020 regel 61.

Silverrudder Challenge protestskema kan afhentes i bureau beliggende i Meeting Point og skal indleveres samme sted senest 1 time efter fuldført sejlads. Alle protesterende både skal føre rødt flag uanset deres størrelse.

Protestbehandling finder sted i Meeting Point senest 1 time før præmieuddelingen og annonceres på den officielle opslagstavle.

Afgørelser kan ikke appelleres til anden administrativ myndighed.

12. GODTGØRELSE/ASSISTANCE
Deltagere i Silverrudder Challenge skal yde al den hjælp de kan, til enhver person eller ethvert fartøj, der er i fare. Ydes sådan en hjælp under sejladsen, kan der anmodes om tidsgodtgørelse, som skal baseres på en påstand om, at ens endelige placering i Silverrudder Challenge er blevet væsentligt forringet, uden egen skyld, på grund af at have ydet hjælp.

Anmodningen skal være skriftlig og identificere årsagen til denne og anmodningen skal indleveres til Bureau inden for den tidsfrist, der gælder for protester. Rødt flag kræves ikke.

13. SIKKERHED
I forbindelse med udlevering af trackingsystem og startnummer kvitterer deltageren for, at obligatorisk sikkerhedsudstyr og lanterner opfylder gældende statutter for sejladsen.

Sikkerhedsledelsen vil foretage stikprøvekontrol dagen før start fra kl. 09.00 og igen efter sejladsen.

Alle deltagende både skal være til rådighed for sikkerhedsinspektion i Svendborg Trafikhavn senest torsdag den 21. september kl. 16.00.

14. UDGÅ
En båd, der udgår eller på anden måde afbryder sejladsen, har pligt til SNAREST at meddele dette til sikkerhedsledelsen på tlf.: +45/30690951 eller +45/30894783.

Ved ophold i havn i mere end 6 timer anses båden for værende udgået af sejladsen.

Det er ikke tilladt at modtage nogen form for hjælp i forbindelse med ophold i havn.

15. PRÆMIER
Der er udsat syv vandrepokaler. Hver pokal repræsenterer en kategori, og der er således følgende syv kategorier opdelt efter længde overalt. Alle mål er i engelske fod (1 fod = 0,3048 m) og længde overalt (LOA) er defineret efter World Sailing kapsejladsregler.

 • Kølbåd mini: Fra 18.00 til 25.00 fod
 • Kølbåd small: Fra 25.01 til 30.00 fod
 • Kølbåd medium: Fra 30.01 til 35.00 fod
 • Kølbåd large: Fra 35.01 til 40.00 fod
 • Kølbåd ekstra large: Fra 40.01 fod og større
 • Flerskrog small: Fra 18.00 til 28.00 fod
 • Flerskrog large: Fra 28.01 og større 

16. PRÆMIEOVERRÆKKELSE
Præmieoverrækkelsen foregår i Meeting Point og finder sted umiddelbart efter at resultaterne er givet – dog tidligst lørdag den 23. september kl. 19.00 og senest søndag den 24. september kl. 14.30

Når det eksakte tidspunkt for præmieuddelingen er kendt, vil dette blive opslået på den officielle opslagstavle i Meeting Point samtidig med at der annonceres via VHF kanal 72. En SMS der indeholder denne information vil blive sendt til alle deltagere.

17. ANSVARSFRASKRIVNING
Deltageren bekræfter med sin underskrift ved registrering, at deltagelse i sejladsen er fuldstændig på egen risiko. Svendborg Amatør Sejlklub påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, personskade eller dødsfald, der opstår som følge af ulykkelige hændelser før, under eller efter sejladsen.

18. FORSIKRING
Hver deltagende båd skal have en gyldig ansvarsforsikring med dækning over for tredjepart.
OBS! Dokumentation for gyldig forsikring skal vises ved registrering.