Silverrudder
Count down to Silverrudder Challenge:
until Silverrudder 2021
CMSimple plugin: Countdown Timer
© simpleSolutions

Sailonline

 

yacht

 

HF Industri & Marine

SvendborgEvent logo

Destination Fyn logo

 

Fynske bank fonden

 

Hotel Christiansminde logo

e-see

SEF Energi

Svendborg kommune logo

Elstrøm

ja faktura

 

amufyn

Det blå forlag

 

Ronstan logo

trac trac

Føtex logo

 

Svendborg Havn

Oure Højskole logu

 

Bakkegaard Thurø el-service

Min båd

Skovbo Erhvervsbeklædning

Carsten Knudsen

upffront.com/

kdc Kraner

 

CMSimple plugin: Newsbox Rotator
© simpleSolutions
You are here: Sejladsbestemmelser

SEJLADSBESTEMMELSER

SilverrudderTM - Challenge of the Sea 2021

1. SKIPPERMØDE
Skippermøde vil blive afholdt på engelsk i Meeting Point torsdag d. 16. september kl. 17.00.

2. REGLER 
Sejladsen er underlagt statutter og sikkerhedsregler for SilverrudderTM Challenge samt
De Internationale søvejsregler (COLREGS) med de særlige regler for besejling af visse danske
farvande.
Alle trafikseparationer skal respekteres i overensstemmelse med regel 10 i COLREGS.
Overtrædelse af ovenstående regler og regulativer medfører diskvalifikation.
Sejlerne anmodes om at vise hensyn til erhvervstrafikken samt over for øvrige deltagere i
sejladsen.
Især vil der blive behov for at udvise særligt hensyn i forbindelse med starterne og om natten.
Nærværende sejladsbestemmelser og tilhørende statutter for SilverrudderTM Challenge of the Sea
vil foreligge i udgaver på engelsk, tysk og dansk. I eventuelle tvivlstilfælde/uoverensstemmelser
mellem udgaverne, vil den engelske version være gældende.

2.1. BRUG AF MOTOR
Motor og andet maskineri som generatorer o.l., som kan forveksles med brug af motor, skal være
stoppet inden båden sejler ind i startzonen og indtil mållinjen er passeret.
Motor må dog anvendes for at hjælpe en person eller et andet fartøj, der er i fare eller nød.
Umiddelbart efter assistancen skal hændelsen indberettes telefonisk til Sikkerhedsledelsen på tlf.:
+45/30690951 eller +45/30894783. Senest 1 time efter måltagning skal dette endvidere indberettes
på skema, som kan afhentes og afleveres i bureau i Meeting Point.
Brug af motor i startzonen vil medføre øjeblikkelig diskvalifikation.


2.2 Lanterner
Alle deltagende både skal være udrustet med fastgjorte lovpligtige lanterner i henhold til De
Internationale Søvejsregler (COLREGS). Både under 7m længde skal ligeledes være udrustet
med fastgjorte lanterner som
foreskrevet for både på 7 m længe og derover. Strobe lyl må kun
benyttes i nødsituationer.

Fartøjer der ikke viser navigationslys som foreskrevet i henhold til COLREGS, vil blive diskvalificeret.
Både hvis lanterner fejler i løbet af sejladsen skal øjeblikkelig udgå af sejladsen og kontakte
Sikkerhedsledelsen på +45/30690951 eller +45/30894783.

3. AFVISNING
Sikkerhedsledelsen forbeholder sig ret til at afvise et fartøj, som ikke skønnes egnet til sejladsen.

4. MEDDELELSER
Meddelelser til deltagerne og ændringer i sejladsbestemmelserne vil blive opslået på den officielle
opslagstavle i Meeting Point senest fredag den 17. september kl. 07.00.
Vigtige meddelelser i forbindelse med starter vil blive annonceret via VHF kanal 72.

5. BANEN
Banen er Fyn Rundt. Sejlretningen offentliggøres på skippermødet torsdag den 16. september og
umiddelbart efter opslås det på den officielle opslagstavle i Meeting Point.
Der er ikke - udover start og mållinjen - indlagt særlige mærker, som skal passeres på en forlangt
side i banen.

5.1. STARTLINJE
Startlinjen er mellem gul bøje fikseret ved dommerhus på land ved Christiansminde og gul bøje
fikseret ved opankret fartøj.

5.2. MÅLLINJE
Som startlinje. 

5.3. BANESIGNAL  
Vises rødt flag holdes Fyn om bagbord; vises grønt flag holdes Fyn om styrbord.

5.4. AFKORTNING
Banen vil ikke blive afkortet

6. SIGNALSTATION
Signalmast er placeret ved dommerhuset ved Christiansminde.

7. STARTPROCEDURE
Startdato er fredag den 17. september. Alle tider er lokal tid. Nedtælling for alle starter vil blive
transmitteret via VHF kanal 72. Hvis der er konflikt mellem flagsignal og nedtælling via VHF, er det
flagsignalet der gælder.

 1. start: Kølbåde Mini
  Kl. 09.55 – Varselsignal: Talstander 1 hejses ledsaget af 1 lydsignal
  Kl. 09.56 – Klarsignal: Signalflag P hejses ledsaget af 1 lydsignal
  Kl. 09.59 – Ét-minut signal: Signalflag P nedhales ledsaget af 1 langt lydsignal
  Kl. 10.00 – Startsignal: Talstander 1 nedhales ledsaget af 1 lydsignal 
 1. start: Kølbåde Small
  Kl. 10.25 – Varselsignal: Talstander 2 hejses ledsaget af 1 lydsignal
  Kl. 10.26 – Klarsignal: Signalflag P hejses ledsaget af 1 lydsignal
  Kl. 10.29 – Ét-minut signal: Signalflag P nedhales ledsaget af 1 langt lydsignal
  Kl. 10.30 – Startsignal: Talstander 2 nedhales ledsaget af 1 lydsignal  
 1. start: Kølbåde Medium
  Kl. 10.55 – Varselsignal: Talstander 3 hejses ledsaget af 1 lydsignal
  Kl. 10.56 – Klarsignal: Signalflag P hejses ledsaget af 1 lydsignal
  Kl. 10.59 – Ét-minut signal: Signalflag P nedhales ledsaget af 1 langt lydsignal
  Kl. 11.00 – Startsignal: Talstander 3 nedhales ledsaget af 1 lydsignal 
 1. start: Kølbåde Large
  Kl. 11.25 – Varselsignal: Talstander 4 hejses ledsaget af 1 lydsignal
  Kl. 11.26 – Klarsignal: Signalflag P hejses ledsaget af 1 lydsignal
  Kl. 11.29 – Ét- minut signal: Signalflag P nedhales ledsaget af 1 langt lydsignal
  Kl. 11.30 – Startsignal: Talstander 4 nedhales ledsaget af 1 lydsignal 
 1. start: Kølbåde Ekstra Large
  Kl. 11.55 – Varselsignal: Talstander 5 hejses ledsaget af 1 lydsignal
  Kl. 11.56 – Klarsignal: Signalflag P hejses ledsaget af 1 lydsignal
  Kl. 11.59 – Ét- minut signal: Signalflag P nedhales ledsaget af 1 langt lydsignal
  Kl. 12.00 – Startsignal: Talstander 5 nedhales ledsaget af 1 lydsignal 
 1. start: Flerskrogsbåde Small
  Kl. 12.25 – Varselsignal: Talstander 6 hejses ledsaget af 1 lydsignal
  Kl. 12.26 – Klarsignal: Signalflag P hejses ledsaget af 1 lydsignal
  Kl. 12.29 – Ét- minut signal: Signalflag P nedhales ledsaget af 1 langt lydsignal
  Kl. 12.30 – Startsignal: Talstander 6 nedhales ledsaget af 1 lydsignal 
 2. start: Flerskrogsbåde Large
  Kl. 12.55 – Varselsignal: Talstander 7 hejses ledsaget af 1 lydsignal
  Kl. 12.56 – Klarsignal: Signalflag P hejses ledsaget af 1 lydsignal
  Kl. 12.59 – Ét- minut signal: Signalflag P nedhales ledsaget af 1 langt lydsignal
  Kl. 13.00 – Startsignal: Talstander 7 nedhales ledsaget af 1 lydsignal 

Hvis antallet af deltagere i de enkelte kategorier er større end Sejladsledelsen finder sikkert at
starte, har de ret til at dele en kategori i to eller flere starter. Det vil fremgå af løbslisterne hvilken
start den enkelte båd er placeret i. 

OBS! Har en båd ikke passeret startlinjen korrekt senest 60 minutter efter sejladsens sidste starts
startsignal, betragtes båden som IKKE startet.

8. Udsættelse
Før et startsignal, kan sejladsledelsen udsætte ikke startede starter. Signalflag AP (svarstander)
hejses sammen med afgivelse af 2 lydsignaler. Udsættelsen vil blive annonceret via VHF kanal 72.
Alternativt kan signalflag AP over talstander hejses og angiver derved minimum tidsramme i timer
for udsættelsen.

Udsættelse ophører: Når AP nedhales sammen med afgivelse af et lydsignal, vil varselssignal
afgives 5 minutter senere. Udsættelsen ophør vil annonceres via VHF kanal 72. Når udsættelsen er
ophørt vil starter afvikles i samme orden som beskrevet i punkt 7. STARTPROCEDURE.

Hvis udsættelse iværksættes på startdagen fredag morgen tidligt, hejses tillige talstander under
AP, der angiver minimum tidsramme i timer for udsættelse, ved havnekontoret i Svendborg Trafikhavn.

9. FOR TIDLIG START
Der vil ikke blive tilbagekaldelse. Hvis nogen del af bådes skrog, mandskab eller udstyr er på
banesiden af startlinjen ved startsignalet, pålægges en tidsstraf på minimum 30 min. Ingen både
må vende og foretage omstart ved at returnere over startlinjen.

10. TIDSBEGRÆNSNING
Der er fastsat en tidsbegrænsning for fuldførelse til søndag den 19. september 2021 kl. 12.00.

11. PROTESTER
Protester mellem både og protester mod overtrædelse af SilverrudderTM Challenge statutter og
herværende sejladsbestemmelser skal tilkendegives som foreskrevet i World Sailing’s
kapsejladsregler 2017-2020 regel 61. 

SilverrudderTM Challenge protestskema kan afhentes i bureau beliggende i Meeting Point og skal
indleveres samme sted senest 1 time efter fuldført sejlads. Alle protesterende både skal føre rødt
flag uanset deres størrelse. 
Protestbehandling finder sted i Meeting Point senest 1 time før præmieuddelingen og annonceres
på den officielle opslagstavle.
Afgørelser kan ikke appelleres til anden administrativ myndighed.

12. GODTGØRELSE/ASSISTANCE
Deltagere i SilverrudderTM Challenge skal yde al den hjælp de kan, til enhver person eller ethvert
fartøj, der er i fare. Ydes sådan en hjælp under sejladsen, kan der anmodes om tidsgodtgørelse,
som skal baseres på en påstand om, at ens endelige placering i SilverrudderTM Challenge er blevet
væsentligt forringet, uden egen skyld, på grund af at have ydet hjælp. 

Anmodningen skal være skriftlig og identificere årsagen til denne og anmodningen skal indleveres
til Bureau inden for den tidsfrist, der gælder for protester. Rødt flag kræves ikke.

13. SIKKERHED
I forbindelse med udlevering af trackingsystem og startnummer kvitterer deltageren for, at
obligatorisk sikkerhedsudstyr og lanterner opfylder gældende statutter for sejladsen.
Deltagere SKAL bære CE eller SOLAS godkendt redningsvest eller svømmevest, mens der kapsejles. 
Sikkerhedsledelsen vil foretage stikprøvekontrol af både før og efter sejladsen.
Alle deltagende både skal være til rådighed for sikkerhedsinspektion i Svendborg Trafikhavn senest
torsdag den 16. september kl. 16.00.

14. UDGÅ
En båd, der udgår eller på anden måde afbryder sejladsen, har pligt til SNAREST at meddele dette
til sikkerhedsledelsen på tlf.: +45/30690951 eller +45/30894783.
Ved ophold i havn i mere end 6 timer anses båden for værende udgået af sejladsen.
Det er ikke tilladt at modtage nogen form for hjælp i forbindelse med ophold i havn.

15. PRÆMIER
Der er udsat syv vandrepokaler. Hver pokal repræsenterer en kategori, og der er således følgende
syv kategorier opdelt efter længde overalt. Alle mål er i engelske fod (1 fod = 0,3048 m) og længde
overalt (LOA) er defineret efter World Sailing kapsejladsregler. 

Kølbåd mini:             Fra 18.00 til 25.00 fod
Kølbåd small:            Fra 25.01 til 30.00 fod
Kølbåd medium:        Fra 30.01 til 35.00 fod
Kølbåd large:            Fra 35.01 til 40.00 fod
Kølbåd ekstra large:  Fra 40.01 fod og større
Flerskrog small:        Fra 18.00 til 28.00 fod
Flerskrog large:        Fra 28.01 og større

16. PRÆMIEOVERRÆKKELSE
Præmieoverrækkelsen foregår i Meeting Point og finder sted søndag den 19. september kl. 13.00.

17. ANSVARSFRASKRIVNING
Deltageren bekræfter med sin underskrift ved registrering, at deltagelse i SILVERRUDDERTM 2021 er fuldstændig på egen risiko. Svendborg Amatør Sejlklub påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, personskade eller dødsfald, der opstår som følge af ulykkelige hændelser før, under eller efter sejladsen.

18. FORSIKRING
Hver deltagende båd skal have en gyldig ansvarsforsikring med dækning over for tredjepart.
OBS! Dokumentation for gyldig forsikring skal vises ved sikkerhedstjek.

 

This page is powered by
CMSimple plugin: Tooltip and Modalbox © simpleSolutions